Mijn Moment met JANZEN

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 2019.01

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, afspraak, behandeling en transactie tussen Mijn-Moment en een cliënt waarop Mijn-Moment deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Mijn-Moment
Mijn-Moment zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Mijn-Moment zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken/kinderen in de salon
Kinderen onder 16 jaar, die zelf geen behandeling ondergaan, hebben géén toegang tot de salon. Indien cliënt tóch met een kind naar de afspraak komt, mag Mijn-Moment de toegang weigeren en het gehele honorarium van de gereserveerde afspraak aan de cliënt berekenen.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Mijn-Moment melden.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Mijn-Moment het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen ongeacht welke reden dan ook.  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mijn-Moment de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.  Mijn-Moment moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

4. Betaling
Mijn-Moment vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, met uitzondering van “Behandeling op maat”. In het geval u een behandeling op maat ondergaat, wordt u vooraf tijdens het informatief gesprek (mondeling) op de hoogte gebracht van de kosten.  De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Mijn-Moment vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin transactie te voldoen.

5. Personeel in de praktijk
Mijn-Moment heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Mijn-Moment dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.  De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Mijn-Moment niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Mijn-Moment.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mijn-Moment vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mijn-Moment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en administratie.  Mijn-Moment neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart.  Mijn-Moment behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Mijn-Moment zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Mijn-Moment is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mijn-Moment verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Mijn-Moment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn-Moment is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  Mijn-Moment is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie en Meldplicht
Mijn-Moment geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en op bij Mijn-Moment gekochte producten. Om aanspraak te kunnen maken op garantie geldt dat schade binnen 7 dagen na de behandeling gemeld moet zijn aan Mijn-Moment. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de nagels, handen of voeten heeft laten onderhouden door een andere pedicure/voetverzorger en/of nagelstyliste.
  • De cliënt andere producten dan de door de Mijn-Moment geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van handen of voeten.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de handen, voeten en nagels niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Mijn-Moment heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Mijn-Moment meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Mijn-Moment.  Mijn-Moment moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.  Indien een klacht gegrond is, zal Mijn-Moment de behandeling (of een relevant deel daarvan) opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

12. Nail art
Indien werknemers van Mijn-Moment een voorbeeld tonen van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright, portretrecht én auteursrecht, op aangebrachte nail art motieven berust bij Mijn-Moment. Indien de cliënt de nagels en nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Mijn-Moment. Mijn-Moment mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen of weigeren om toestemming te verlenen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.  Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mijn-Moment het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Mijn-Moment en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.